Siyasal Pazarlamada Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Siyasi Partilerce Algılanan Toplum: Göstergebilimsel Bir Analiz

ÖZET

Pazarlamanın sosyal yönü çerçevesinde çalışmada, toplumla doğrudan ilişki içerisinde olan siyasal partiler ve toplumun geniş bir kesimini yönlendirmeyi hedefleyen seçim afişleri ele alınmaktadır. Siyasal reklamlar, siyasi parti ve ada‐ yın kamu ile bağını güçlendiren faaliyetler olarak kabul edilmektedir. Kamusal alanda doğrudan iletişim kurarak siyasal pazarlama iletişimi öğelerinin önemli bir parçası olan seçim afişleri, özellikle seçim dönemlerinde tanıtıcı, ikna edici ve açıklayıcı rolü ile parti ve aday hakkında fikir elde etmeyi sağlamaktadır. Gös‐ tergebilimsel yöntemin kullanıldığı bu çalışmada, siyasi partilerin topluma iliş‐ kin algısına ve bütünleşik pazarlama iletişimi ekseninde yerel seçim afişlerinin genel parti afişleriyle uyumu konusuna odaklanılmıştır. Bu çerçevede çalışma‐ da, Türkiye’de 30 Mart 2014 yerel seçimleri kapsamında Ankara’daki seçim afiş‐ leri göstergebilimsel açıdan değerlendirilerek ‘algılanan toplum’ve ‘afişlerin uyumu’araştırılmıştır. Araştırmaya TBMM’de temsil edilen üç büyük partinin (AKP, CHP, MHP) yerel seçim kampanyalarında kullandıkları genel parti afişle‐ ri (toplam 8 afiş), Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı afişleri (toplam 13 afiş) yanında Çankaya ve Keçiören İlçe Belediye Başkan Adayı için hazırlanan seçim afişleri (toplam14 afiş) dâhil edilerek toplam 39 afiş incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyasal pazarlama, bütünleşik pazarlama iletişimi, algılanan toplum, seçim afişleri, göstergebilimsel çözümleme, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION IN POLITICAL MARKETING AND PERCEIVED SOCIETY BY POLITICAL PARTIES: A SEMIOTIC ANALYSIS

ABSTRACT

In the framework of social aspects of marketing, referring the direct relationship between political parties and society and their goal to orient the large part of the society, ʹpolitical parties and election postersʹ is the main focus of this study. Political advertising are considered as activities that strengthen the bond of po‐ litical parties and candidates with the public. Through establishing direct com‐ munication in the public sphere, election posters are an important part of the political marketing communication elements particularly at election terms. They provide to get an idea about the party and the candidate with promotional, per‐ suasive and explanatory role. In order to search both the perception of political parties about society and the coherence between local election posters and gen‐ eral party image in terms of integrated marketing communication Semiotic Analysis is used as the method of this study. In the scope of Turkey 30 March 2014 Local Election and Ankara Case, three major parties (AKP, CHP, MHP) represented in Turkish Parliament (TBMM) are focused. Totally 39 posters were analyzed including general party posters (8 posters), Ankara Metropolitan Mayor Candidate posters (13 posters), Çankaya and Keçiören candidate election posters (14 posters).

Key words: Political marketing, integrated marketing communication, perceived society, political election posters, semiotic analysis, 30 March 2014 Local Election

Full Text (PDF)