Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Career Perceptions: Evidence from An Emerging Economy

ABSTRACT

Entrepreneurship education becomes a great focal point of interest for researchers and national policy makers for stimulating students to pursue entrepreneurial careers. However, in literature there are conflicting views about the desired impacts of entrepreneurship education. This study tries to contribute to a better understanding of the intended impacts of entrepreneurship education. We investigated the impact of entrepreneurship education on the cognitive factors and psychological attributes of participants by relying on the socio-cognitive and trait approaches. For this purpose we conducted a quantitative research. We found a negative and insignificant impact of entrepreneurship education. Therefore, to understand how and in what ways entrepreneurship education impacts the participants we conducted interview-based qualitative research.

Keywords: Entrepreneurship Education; Personality Traits; Entrepreneurial Career; Socio-Cognitive Factors; Theory of Planned Behavior, Emerging Economy

 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİ KARİYER ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN BİR EKONOMİDEN KANITLAR

ÖZET

Girişimcilik eğitimi, öğrencilere, girişimcilik kariyerini seçmeleri için ilham veren, araştırmacıların ve ulusal politikacıların büyük bir odak noktası haline gelmektedir. Fakat, literatürde girişimcilik eğitiminden beklenen etkiler konusunda çelişkili görüşler vardır. Bu çalışma, girişimcilik eğitiminde amaçlanan etkilerinin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada biz sosyo-bilişsel yaklaşım ve karakter yaklaşımlarına istinaden katılımcıların bilişsel faktörleri ve psikolojik özellikleri hususunda girişimcilik eğitiminin etkisini inceledik. Bu amaç dahilinde, niceliksel bir araştırma yürüttük. Çıktı olarak girişimcilik eğitiminin negatif ve önemsiz bir etkisi olduğunu gördük. Bu sebepten ötürü, girişimcilik eğitiminin, katılımcıları nasıl ve ne şekilde etkilediğini anlamak için, görüşmeye dayalı niteliksel bir araştırma yürüttük.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğitimi; Kişilik Özellikleri; Girişimcilik Kariyeri; Sosyo-Bilişsel Faktörler; Planlı Davranış Teorisi, Gelişmekte Olan Ekonomi

Full Text (PDF)