Economic Development and Entrepreneurship: The Role of Innovative Entrepreneurship on New Value Creation

ABSTRACT

Study primarily focused on economic development and entrepreneurship. Based on the Schumpeter’s important contributions, relationship between entrepreneurship and innovation are discussed. Innovation, which is the output of the entrepreneurial process, is introduced as the driving force of the economic development. Innovation is presented by the qualitative classification and high- valued innovations are emphasized for the economic development. Since the strong link between entrepreneurship and innovation “innovative entrepreneurship” is seen as a source of economic development.

Keywords: Economic Development, Entrepreneurship, Innovation, Innovative Entrepreneurship, Value of Innovation

Ekonomik Gelişme ve Girişimcilik: İnovatif Girişimciliğin Yeni Değer Yaratımında Rolü

ÖZET

Ekonomik gelişme ve girişimcilik konusuna odaklanan çalışmada öncelikle, ekonomik gelişim sürecinde girişimcilik düşüncesi ile Schumpeter’ in önemli katkılarına dayanan girşimcilik ve yenilik ilişkisi ele alınmaktadır. Yeniliğin, girişimci sürecin sonunda oluşan değer olduğu görüşüyle yaratılan yeni değerin ekonomik gelişmedeki rolünü ortaya koyarken, yeniliğin değerine yer verilmektedir. Yeniliğin değerine ilişkin olarak sunulan nitel sınıflandırma ile yüksek değerli yenilik, ekonomik gelişim sürecinin devrimsel döngüsüyle ilişkilendirmektedir. Bu noktada girişimcilik ile yenilik arasındaki güçlü bağı ve yüksek değerli yeniliği önceleyen süreci ve yüksek değerli yeniliği yaratan girişimciyi vurgulayan “inovatif girişimcilik” ekonomik gelişmenin kaynağı olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimer: Ekonomik Gelişme, Girişimcilik, Yenilik, İnovatif Girişimcilik, Yeniliğin Değeri

 

Full Text (PDF)